DEFINICJE
Terminy występujące w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży:

Dostawca – oznacza Cons-Med. Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni;
Nabywca – oznacza jakikolwiek podmiot zamawiający Towar w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
Strony – oznacza Nabywcę oraz Dostawcę;
Towar – oznacza wszelki towar oraz produkty produkowane, dostarczane oraz sprzedawane przez Dostawcę;
Zamówienie – oznacza zamówienie stanowiące nieodwołalne oświadczenie woli nabycia Towaru złożone pisemnie, w tym za pośrednictwem faksu lub poprzez email, podpisane przez Nabywcę lub jakikolwiek podmiot upoważniony do działania w imieniu Nabywcy w tym zakresie.

UWAGA: Dostawca zastrzega sobie prawo uznania jako Zamówienie zamówienia złożonego ustnie i zrealizowania go na warunkach określonych poniżej.

1. ZAKRES STOSOWANIA

1.1. O ile Strony nie postanowią inaczej w oddzielnej umowie, niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej zwane również “OWS”) stosuje się do wszystkich transakcji sprzedaży Towaru przez Dostawcę w ramach jego przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy Dostawca złożył ofertę lub Strony zawarły osobne porozumienie, postanowienia takiej oferty lub porozumienia zastępują postanowienia OWS w zakresie w nich uregulowanym.
1.2. Składając Zamówienie Nabywca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejsze OWS. Wszelkie ogólne warunki zamówień lub inne regulacje Nabywcy, w tym postanowienia dodatkowe lub odmienne w stosunku do OWS zamieszczone na Zamówieniu, nie wiążą Stron transakcji związanych z nabyciem Towaru w zakresie, w jakim nie pokrywają się z postanowieniami niniejszych OWS, chyba że zostaną wprost potwierdzone przez Dostawcę w potwierdzeniu Zamówienia.

2. OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

2.1. Zamówienie wiąże Nabywcę od momentu jego otrzymania przez Dostawcę oraz wiąże Dostawcę jedynie w przypadku jego pisemnego potwierdzenia przez upoważnionego pracownika Dostawcy z zastrzeżeniem postanowienia 2.3.1.
2.2. Dostawca określa czas dostawy w akceptacji Zamówienia wprost w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia lub poprzez wyraźną akceptację terminu wskazanego w otrzymanym zamówieniu.
2.3. Czas realizacji Zamówienia zostanie podany Nabywcy w następującym trybie:

2.3.1 Dla Zamówień z czasem realizacji nie przekraczającym 48 godzin od złożenia Zamówienia – wyłącznie poprzez przystąpienie do realizacji Zamówienia oraz wystawienie faktury;
2.3.2 Dla Zamówień z terminem realizacji przekraczającym 48 godziny od złożenia Zamówienia – poprzez potwierdzenie pisemne, faks lub email.

2.4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia z zastrzeżeniami lub uzupełnione w sposób nie naruszający istotnych warunków Zamówienia uważa się za akceptację z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień zawartych w potwierdzeniu, o ile Nabywca nie złoży oświadczenia o rezygnacji z zamówienia w terminie 48 godzin od daty otrzymania przyjęcia Zamówienia z modyfikacjami.
2.5. O ile nie wskazano wprost odrębnie w umowie pomiędzy Stronami lub akceptacji Zamówienia, Nabywca jest zobowiązany do odbioru Towaru z siedziby Dostawcy oraz do przyjęcia faktury VAT, jak również do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów zwrotnych.
2.6. Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia Towaru pod względem ilościowym i jakościowym przed załadowaniem na środek transportu lub natychmiast po jego dostawie w przypadku ustalenia realizowanej przez Dostawcę poza terenem zakładu Dostawcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń, Nabywca powinien sporządzić protokół niezgodności w obecności pracownika Dostawcy oraz jednocześnie zgłosić reklamację.
2.7. W przypadku dostawy Towaru w innym trybie niż odbiór w siedzibie Dostawcy ryzyko utraty i zniszczenia Towaru w transporcie spoczywa na Nabywcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń Nabywca powinien:

2.7.1 Odnotować ten fakt w liście przewozowym załączonym do przesyłki przed jego podpisaniem;
2.7.2 Sporządzić protokół niezgodności podpisany przez Nabywcę oraz przewoźnika lub spedytora;
2.7.3 W ciągu 48 godzin od daty otrzymania Towaru zgłosić reklamację za pośrednictwem:

a) Numeru telefonu: +48 607221623
b) email: lk.smoker@gmail.com
c) Faksu na nr  +48583547305,

oraz w każdym z powyższych trybów przekazać następujące informacje:

– Nazwę/imię i nazwisko oraz adres Nabywcy,
– Tytuł reklamacji,
– Wartość przedmiotowego Towaru oraz podstawę jego określenia,
– Numer i datę faktury oraz
– Kopię protokołu niezgodności podpisanego wraz z przewoźnikiem lub spedytorem.

UWAGA: Brak zawiadomienia zgodnie z wymogami ust. 2.6. oraz 2.7. stanowi przyjęcie Towaru bez zastrzeżeń.
Dostawca podejmie wszelkie racjonalnie uzasadnione działania w celu umożliwienia i ułatwienia Nabywcy dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych od przewoźnika, w tym dokona ewentualnej cesji roszczeń w tym zakresie.

2.8. Nabywca nie jest uprawniony do dokonania cesji lub przeniesienia jakichkolwiek praw oraz/lub obowiązków wynikających z zawartej umowy lub złożonego Zamówienia na jakikolwiek podmiot trzeci bez uprzedniej, pisemnej zgody Dostawcy.
2.9. Posiadanie oraz ryzyko utraty i uszkodzenia Towaru przechodzą na Nabywcę zgodnie z regułą Ex Works (Incoterms 2000).
2.10. Uszkodzony z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca lub niezgodny z Zamówieniem Towar, może być zwrócony/nie przyjęty na warunkach określonych w niniejszych OWS pod warunkiem, że jest kompletny oraz nie nosi oznak używania.
2.11. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można było uniknąć lub ograniczyć w przypadku przeprowadzenia prawidłowej inspekcji, jak również wynikającej z nieprawidłowego załadunku i zabezpieczenia do przewozu, transportu, rozładunku, składowania, zabezpieczenia na placu budowy, montażu.
2.12. Odmowa lub opóźnienie w odbiorze Towaru pozostają bez wpływu na wystawienie faktury oraz warunki płatności, a ponadto uprawnia Dostawcę do naliczenia wynagrodzenia za składowanie Towaru według stawki 25 zł dziennie za metr kwadratowy powierzchni składowania.
2.13. Wysyłki w dni robocze są realizowane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00
2.14. O ile dana oferta lub umowa nie stanowi inaczej, faktura VAT dołączana jest do przesyłki i umieszczana jest wraz z listem przewozowym spedytora lub przewoźnika.
2.16. Nabywca uzyskuje prawo własności Towaru w momencie zapłaty pełnej ceny nabycia.

3. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 Cennik Dostawcy oraz oferty składane są wyłącznie na piśmie oraz obowiązują przez okres w nich wskazany.
3.2 Dostawca ma prawo wymagać przedpłaty całości lub części ceny nabycia zamówionego Towaru przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia, jednakże Strony mogą każdorazowo uzgodnić inne warunki płatności.
3.3 W przypadku dostawy na koszt Dostawcy, koszty dostawy powiększają kwotę należną tytułem sprzedaży i ujęte są jako odrębna pozycja na fakturze VAT.

4. GWARANCJA

4.1 Gwarancja obejmuje wyłącznie wady Towarów spowodowane wadliwymi częściami, materiałami lub wadami produkcyjnymi, ujawnionymi w okresie gwarancyjnym, liczonym od daty wystawienia faktury VAT lub dostawy Towarów – w zależności, która z tych dat jest wcześniejsza.
4.2 Towar może zostać uznany za wadliwy, jeśli w chwili sprzedaży przez Dostawcę nie spełnia on funkcji określonych w instrukcji obsługi, warunkach technicznych lub w innych podobnych dokumentach udostępnionych przez Dostawcę i wada ta istniała w dniu nabycia Towaru.
4.3 Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz części posiadających określony czas prawidłowego działania i podlegających naturalnemu zużyciu – rączki, ruszty grilla, ruszty paleniska.
4.4 Wady Towaru ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane w zależności od decyzji Dostawcy poprzez naprawę lub wymianę na pozbawiony wad
4.7 Do korzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest uprawniony pierwotny Nabywca Towaru, na którego to Nabywcę Dostawca wystawił fakturę VAT.
4.8 W celu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych określonych w niniejszym dokumencie należy:

4.8.1 Zgłosić uszkodzenie lub wadę Dostawcy:

a) za pośrednictwem (tel. +48607221623; email. Lk.smoker@gmail.com)
b) wypełnić dokument;

4.8.2 Zgłoszenie zostanie niezwłocznie zarejestrowane przez Dostawcę pod unikalnym numerem, a Nabywca otrzyma potwierdzenie rejestracji zgłoszenia.

4.9 Dostawca zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy kosztami ekspertyzy technicznej, naprawy, transportu (do i z siedziby Dostawcy), ubezpieczenia i należności celnych, gdy uszkodzenie nie było objęte Gwarancją lub Towar okaże się sprawny.
4.10 Towar przesłany Dostawcy z naruszeniem trybu określonego w postanowieniu 4.8 nie będzie przedmiotem świadczeń gwarancyjnych i zostanie odesłany do Nabywcy na jego wyłączny koszt i ryzyko. W przypadku przesłania Towaru przez osobę nie będącą Nabywcą zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio.
4.11 Gwarancja nie obejmuje:

4.11.1 Uszkodzeń mechanicznych Towarów, uszkodzeń Towarów powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji,  użytkowania lub innych działań sprzecznych z zaleceniami Dostawcy, warunkami technicznymi Towaru lub zwyczajowymi zasadami postępowania z Towarem danego rodzaju;
4.11.2 Uszkodzeń Towaru wynikłych z nieprawidłowego podłączania do niego innych urządzeń, w szczególności w sposób sprzeczny z zaleceniami Dostawcy lub parametrami Towaru, a także takich uszkodzeń, których wynikły z wad (uszkodzeń, zakłóceń w pracy) urządzeń prawidłowo podłączonych do Towaru;
4.11.3 Uszkodzeń Towaru spowodowanych zdarzeniami losowymi, zalaniem, powodziami, pożarami, wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi klęskami żywiołowymi, wojną, nieprzewidzianymi wypadkami, lub innymi czynnikami zewnętrznymi;
4.11.4 Towaru, w który Nabywca lub inne osoby ingerowały w jakikolwiek sposób;
4.11.5 Wad powstałych w wyniku zastosowania niewłaściwych lub nieoryginalnych, a także innych niż zalecane przez Producenta lub Dostawcę, materiałów eksploatacyjnych;
4.11.8 Uszkodzeń powstałych z winy, niedbalstwa lub nieuzasadnionej niewiedzy Nabywcy.

4.12. Realizacja świadczeń gwarancyjnych nastąpi poprzez naprawę wadliwego elementu lub wymianę całego urządzenia. Wymieniony wadliwy Towary lub jego element stają się własnością Dostawcy w chwili dostawy do serwisu Dostawcy. Koszt transportu naprawionego lub wymienionego Towaru ponosi Dostawca z zastrzeżeniem postanowień 4.8, 4.9 oraz 4.10.
4.13. W przypadku realizacji świadczeń gwarancyjnych, okres gwarancyjny ulega przedłużeniu przez czas od dnia naprawy usterki.
4.14. Dostawca nie jest odpowiedzialny za niewykonanie zobowiązań umownych, w tym określonych w Gwarancji, jeżeli ich niewykonanie wynika z okoliczności siły wyższej po stronie Dostawcy lub producenta. Siłą wyższą jest każde zdarzenie, znajdujące się poza kontrolą Dostawcy uniemożliwiające lub powodujące niezgodne z niniejszymi warunkami gwarancyjnymi wykonanie usług gwarancyjnych, które nie mogło być brane pod uwagę przez Dostawcę działającym z zachowaniem zawodowej staranności w chwili udzielenia Gwarancji.
4.15. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług gwarancyjnych, jeśli ich wykonanie groziłoby naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
4.16. Uprawnienia z tytułu Gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego do świadczeń gwarancyjnych do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami Towaru. Dostawca nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwy Towar, co nie wyłącza odpowiedzialności Dostawcy jako producenta za produkt niebezpieczny.
4.17. Dostawca udziela wyłącznie gwarancji na warunkach wskazanych wyżej, wyłączając jednocześnie rękojmię z tytułu wszelkich wad w sprzedawanych Towarach.

5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

5.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej, prawa autorskie oraz prawa pochodne do Towaru, jego metod produkcji, składników oraz proporcji oraz dokumentacji, w tym: znaków handlowych, znaków towarowych, specyfikacji technicznych oraz patentów pochodzących od Dostawcy lub innych jego przedstawicieli są zastrzeżone i pozostają wyłączną własnością Dostawcy. Udostępnienie lub przekazanie Nabywcy informacji stanowiący własność intelektualną Dostawcy nie będzie uznawane lub interpretowane jako przeniesienie jakichkolwiek prac lub udzielenie jakichkolwiek uprawnień w stosunku do przekazanych informacji.
5.2 Nabywcy nie przysługuje prawo do kopiowania, powielania, modyfikowania, ingerowania, dekompilacji przebudowy lub odtwarzania konstrukcji Towarów, wzornictwa lub dokumentacji jak również nie może zezwolić na dokonywanie takich czynności osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy.
5.3 Nabywca nie jest uprawniony do kopiowania, powielania lub ujawniania w jakiejkolwiek formie jakimkolwiek osobom trzecim jakichkolwiek informacji dotyczących struktury technicznej lub funkcjonowania Towaru lub jakichkolwiek poufnych informacji, w tym handlowych, związanych z Towarem oraz do wykorzystywania takich informacji w jakikolwiek inny sposób niż wynikający z normalnego korzystania z Towaru.
5.4 Dostawca zwolni Nabywcę z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej przez Towar produkowany przez Dostawcę pod warunkiem natychmiastowego poinformowania Dostawcy o takim roszczeniu. Obowiązek zwolnienia Nabywcy z odpowiedzialności nie powstaje w sytuacji Towaru wyprodukowanego zgodnie ze specyfikacjami lub projektem dostarczonym, pośrednio lub bezpośrednio, przez Nabywcę lub w przypadku wykorzystywania Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaleceniami Dostawcy.
5.6 W przypadku jakiegokolwiek naruszenia postanowień niniejszego rozdziału 5, Dostawcy będą przysługiwać wszelkie roszczenia w najszerszym, dopuszczalnym prawem zakresie, w tym roszczenie o odszkodowanie z tytułu utraconego zysku.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy sprzedaży, wraz z postanowieniami gwarancyjnymi w przypadku wystąpienia siły wyższej, w tym: pożaru, strajku, nietypowych warunków pogodowych, opóźnień spowodowanych działaniami lub bezczynnością organów władzy, opóźnień podwykonawców lub dostawców lub spowodowanych jakimikolwiek innymi zdarzeniami znajdującymi się poza kontrolą Dostawcy.
6.2 Dostawca nie udziela jakichkolwiek gwarancji i nie podejmuje zobowiązań innych niż wyrażone wprost w niniejszych OWS lub oddzielnej umowie w odniesieniu do Towaru oraz usług związanych z wykonaniem umowy sprzedaży Towaru i stanowią wyłączne podstawy roszczeń Nabywcy wobec Dostawcy w sytuacji naruszenia postanowień niniejszych OWS. Odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawcy w każdym przypadku ograniczona jest do szkody rzeczywistej, przy czym nie może przekraczać wartości danej transakcji sprzedaży lub kwoty 20 000 PLN – decydująca jest wartość niższa.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1 Dostawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Nabywcy na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883).
7.2 Niniejszym Nabywca wyraża zgodę na przesyłanie swoich danych osobowych do partnerów Dostawcy bez względu na ich siedzibę, jeśli jest to konieczne dla właściwego wykonania umów sprzedaży lub usług związanych z Towarem.
7.3 Niniejszym Nabywca wyraża zgodę na otrzymywanie od Dostawcy informacji handlowych przekazywanych drogą elektroniczną.
7.4 Nabywca ma prawo zastrzec prawo niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jego lub jego pracowników w określonym celu.

8. OCHRONA ŚRODOWISKA

8.1 Nabywca odpowiada za zapewnienie przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska w odniesieniu do wszelkich działań dotyczących Towaru.

9. PRAWO I SĄD WŁAŚCIWY

9.1 Prawo polskie, z wyjątkiem jego reguł lub zasad prawa prywatnego międzynarodowego dotyczących właściwości prawa oraz właściwości miejscowej sądów oraz Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, których obowiązywanie niniejszym zostaje wyłączone, rozstrzyga wszystkie sprawy związane z  transakcjami zawartymi na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
9.2 Jakiekolwiek spory związane z umowami sprzedaży zawartymi na niniejszych Ogólnych Warunkach będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Dostawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych postanowień pozostałe postanowienia OWS oraz realizowane na ich podstawie Zamówienia zachowują moc obowiązującą. Strony indywidualnie uzgodnią postanowienia zastępujące postanowienia nieskuteczne, które będą w sposób jak najbardziej zbliżony odzwierciedlać intencje gospodarcze i prawne właściwe dla usuniętego zapisu.
10.2 OWS obowiązują od 2000 r. Dostawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji Ogólnych Warunków Sprzedaży w przypadku wystąpienia organizacyjnych, prawnych lub innych zmian dotyczących KB Dom, w trybie i ze skutkami określonymi w Kodeksie cywilnym.
10.3 Dostawca przyjmuje na siebie wyłącznie zobowiązania wprost wyrażone w niniejszych OWS.
10.4 Jakiekolwiek zrzeczenie się uprawnienia, zmiana postanowień umownych, zobowiązań lub jakichkolwiek uprawnień umownych wymagają formy pisemnej z podpisem Dostawcy pod rygorem nieważności.