PROCEDURA APLIKACYJNA KWALIFIKACJI
                                                                                „Przygotowanie potraw grill i barbecue”

   I. Warunki jakie musi spełnić osoba przystępująca do walidacji:

      -Brak warunków

   II. Metody walidacji:

    1. Test teoretyczny 
    2. Obserwacja w warunkach rzeczywistych (w miejscu pracy) lub symulowanych połączona z wywiadem ustrukturyzowanym (rozmowa z komisją).
    3. Analiza dowodów i deklaracji połączona z wywiadem swobodnym (rozmowa z komisją).
     

 Do dopuszczalnych dowodów zalicza się np.: zaświadczenia ukończenia branżowego kursu akredytowanego lub kwalifikacyjnego potwierdzonego             świadectwem czeladniczym lub mistrzowskim, potwierdzenie udziału jako finalista lub juror w konkursach o zasięgu minimum ogólnopolskim organizowanych przez szkoły, stowarzyszenia i firmy branżowe, potwierdzone wdrożenie branżowych rozwiązań nowatorskich opartych na usługach doradczych lub stażach zawodowych w innych placówkach tej samej branży, potwierdzone wdrożenie nowych form prezentacji wcześniej niestosowanych w ramach przygotowania potraw grill i barbecue. Druga część weryfikacji efektów uczenia się obejmuje zadanie praktyczne weryfikowane przy użyciu metody obserwacji. Obserwacja w miejscu pracy lub obserwacja w warunkach symulowanych musi być każdorazowo połączona z rozmową z komisją (wywiad ustrukturyzowany).


                                                                     Metody walidacji – Egzamin– Kucharz Grilla i Barbecue ( BBQ ): 

I. Teoria – egzamin w formie testu – 25 pyt. = 25 pkt – czas 45 min.

  1. Z zakresu HACP: 5 pytań = 5 pkt.
  2. Z zakresu peklowanie, marynowanie: 10 pyt. = 10 pkt.
  3. Z zakresu obróbki termicznej różnymi metodami: 10 pyt. =10 pkt

    ————————————————————————————–

   RAZEM: 25 pkt.

II. Egzamin praktyczny: Przygotowanie egzaminacyjnego dania głównego z dodatkami – czas 7 godzin. Ocena techniczna – stanowiska pracy.

A . Obserwacja stanowiska pracy, rozmowa, wywiad z egzaminowanym,  ocena techniczna:

  1. Przygotowanie stanowiska pracy, posługiwanie się akcesoriami kuchennymi, czystość i porządek na stanowisku, , prezentacja i wygląd zewnętrzny.    Max: 10 pkt
  1. Gospodarka produktami i przyprawami. Przygotowanie produktów do obróbki termicznej:  10 pkt
  1. Przestrzeganie warunków sanitarnych, higiena pracy, zabezpieczenie  produktów do obróbki termicznej – HACAP : 10 pkt.

     ——————————————————————————————

RAZEM:   30 pkt.

B. Ocena pracy finalnej : omówienie, podsumowanie.

  1. Wygląd ocena organoleptyczna : 5 pkt.
  2. Smak – 20 pkt.
  3. Harmonia smaku oraz dodatków : 10 pkt.
  4. Tekstura: 10 pkt.

    ——————————————————————————————-

       RAZEM:  45 Pkt.

Ocena razem – Łącznie = 100 punktów